Aštuoni įvaikinimo žingsniai

Raktažodžiai: įvaikinimas, įvaikintas vaikas, įtėviai
Autorius:

Pirmas žingsnis. Kas ir kur gali kreiptis?

Įvaikintojais gali būti skiriami:

 • asmenys nuo aštuoniolikos iki penkiasdešimties metų, tačiau tarp įvaikintojo ir įvaikinamojo turi būti ne mažesnis nei 18 metų amžiaus skirtumas. Įvaikinant savo sutuoktinio vaiką, amžiaus skirtumas gali būti sumažintas iki 15 metų. Išimtinais atvejais teismas gali leisti įvaikinti ir vyresniems asmenims;
 • sutuoktiniai. Nesusituokę asmenys to paties vaiko įvaikinti negali.

Išimtiniais atvejais leidžiama įvaikinti nesusituokusiam (vienišam) asmeniui ar vienam iš sutuoktinių. Išimtis gali būti taikoma teismo, kai konkretaus vaiko nesiekia įvaikinti sutuoktiniai arba kai siekiantieji įvaikinti sutuoktiniai negali įvaikinti dėl to, kad įvaikinimas prieštarautų vaiko interesams. Jeigu norite įvaikinti vaiką, likusį be tėvų globos, Jūs turite kreiptis į savo deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių (toliau – Vaiko teisių apsaugos skyrius).

Antras žingsnis. Kokius dokumentus pateikti?

Vaiko teisių apsaugos skyriui reikia pateikti:

1. Prašymą, kuriame nurodomas Jūsų vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, darbovietė, šeiminė ir materialinė padėtis, išlaikomų asmenų skaičius, šeimos sudėtis, įvaikinimo motyvai, pageidaujamų įvaikinti vaikų skaičius, jų amžius ir lytis.

2. Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, patvirtinantį, kad Jūs nesergate ligomis, kurių sąrašą teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija (046a forma);

3. Santuokos liudijimo kopiją;

4. Pažymą apie Jūsų šeimos sudėtį, išduotą seniūnijos ar bendrijos pirmininko;

5. Pažymą apie Jūsų šeimos gyvenamąsias patalpas (Nekilnojamojo turto registro išduotą pažymėjimą apie įregistruotą nekilnojamąjį turtą arba nuomos sutartis);

6. Dokumentus apie Jūsų šeimos gaunamas pajamas iš darbovietės (maždaug pusės metų pajamos). Jeigu Jūs užsiimate individualia veikla, pateikite metinę pajamų deklaraciją;

Trečias žingsnis. Pasirengimo įvaikinti patikrinimas

Vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs aukščiau nurodytus dokumentus, patikrina:

 • ar Jūs nesate teismo pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais;
 • ar Jums nebuvo ar nėra apribota tėvų valdžia;
 • ar Jūs nebuvote vaiko globėjais (rūpintojais), ir globa nebuvo panaikinta dėl Jūsų kaltės;
 • ar Jūs nesergate ligomis, kurioms esant Jūs negalėtumėte įvaikinti vaiko;
 • ar Jūs ir kiti kartu gyvenantys asmenys nėra teisti ar padarę administracinės teisės pažeidimus.

Pradinis Jūsų įvertinimas truks ne ilgiau kaip mėnesį nuo Jūsų rašytinio prašymo tapti įtėviais pateikimo.

Jeigu Vaiko teisių apsaugos skyrius nustatytų, jog yra aukščiau numatytų aplinkybių, Jus per 3 darbo dienas raštu informuotų, kad Jūsų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimas negali būti tęsiamas.

Ketvirtas žingsnis. Mokymai būsimiems įtėviams

Jeigu nenustatoma aplinkybių, dėl kurių Jūs negalėtumėte būti įtėviais:

 • Vaiko teisių apsaugos skyrius per 3 darbo dienas Jūsų dokumentus nusiunčia globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (toliau – GIMK) atestuotiems socialiniams darbuotojams, kurie veda mokymus būsimiems įtėviams; GIMK atestuotų socialinių darbuotojų vedami mokymai prasideda ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo įvaikintojų dokumentų gavimo jų įstaigoje. GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai, gavę prašymą iš Vaiko teisių apsaugos skyriaus ir susipažinę su pateiktais dokumentais, raštu (elektroniniu paštu arba paštu) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja Jus apie Jūsų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo eigą.
 • Mokymų trukmė – ne ilgiau nei 3 mėnesiai. Mokymus sudaro 10 grupinių sesijų ir 1–2 individualūs susitikimai būsimųjų įtėvių namuose. GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai grupinių ir individualių susitikimų metu ištirs Jūsų gyvenimo sąlygas, gyvenimo būdą, atliks Jūsų pasirengimo įvaikinti įvertinimą ir parengs išvadą dėl pasirengimo šeimai įvaikinti vaiką.

Penktas žingsnis. Išvados apie asmens, norinčio įvaikinti vaiką, pasirengimą įvaikinti

 • Išvados dėl pasirengimo vaiko įvaikinimui parengimas trunka ne ilgiau nei 20 darbo dienų nuo įtėviams skirtų mokymų pasibaigimo. Su parengta išvada yra supažindinami įvaikintojai. Jie ją pasirašo.
 • Atestuoti socialiniai darbuotojai, parengę išvadą apie Jūsų pasirengimą įvaikinti be tėvų globos likusį vaiką, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ją persiunčia Vaiko teisių apsaugos skyriui.
 • Esant neigiamai GIMK atestuotų socialinių darbuotojų išvadai dėl Jūsų pasirengimo įvaikinti vaiką, GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai neigiamą išvadą dėl įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką bei įvaikintojų dokumentus ir pažymas dėl įvaikintojų teistumo ir administracinių teisės pažeidimų pateikia Vaiko teisių apsaugos skyriui, o neigiamos išvados kopiją – įvaikintojams.
 • Išnykus priežastims, dėl kurių buvo pateikta neigiama išvada dėl įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką, įvaikintojai gali pakartotinai kreiptis į Vaiko teisių apsaugos skyrių dėl pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo.
 • Jeigu Jūs nesutiksite su GIMK atestuoto socialinio darbuotojo išvada dėl pasirengimo įvaikinti, per vieną mėnesį nuo išvados surašymo dienos turite teisę apylinkės teismui pagal savo gyvenamąją vietą pateikti pareiškimą dėl išvados panaikinimo.

Šeštas žingsnis. Įrašymas į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą

 • Esant teigiamai GIMK atestuotų socialinių darbuotojų išvadai dėl Jūsų pasirengimo įvaikinti vaiką, Vaiko teisių apsaugos skyrius per 3 darbo dienas pateikia išvados bei Jūsų Vaiko teisių apsaugos skyriui pateiktų dokumentų ir pažymų dėl Jūsų teistumo, administracinių teisės pažeidimų kopijas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) kartu su prašymu įrašyti Jus į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą (toliau – Sąrašas).
 • Tarnyba per 20 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos priims sprendimą dėl Jūsų įrašymo / neįrašymo į Sąrašą. Tarnyba turi teisę neįrašyti Jūsų į Sąrašą tik tuo atveju, jei kyla pagristų abejonių dėl Jūsų lūkesčio vaikui ir / ar dėl objektyvių duomenų, pagrindžiančių pateiktą Jūsų informaciją. Tokiu atveju Tarnyba kreipiasi su motyvuotu prašymu į Vaiko teisių apsaugos skyrių dėl GIMK atestuotų socialinių darbuotojų išvados patikslinimo ir (ar) kitų dokumentų pateikimo (patikslinimo).

Septintas žingsnis. Galimo įvaikinti vaiko pasiūlymas

 • Tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, atsižvelgdama į vaiko interesus ir įvertinusi įvaikintojų, įrašytų į Sąrašą, lūkestį dėl vaiko, parenka labiausiai vaiko poreikius atitinkančius įvaikintojus. Jeigu Sąraše yra kelios vaiko poreikius atitinkančios šeimos, vaikui parenkami tie asmenys, kurie pirmiau įrašyti į šį sąrašą.
 • Tarnyba apie šeimos parinkimą konkrečiam vaikui informuoja šeimą per deklaruotos gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyrių. Informaciniame rašte pateikiama informacija apie vaiką (vardas ir pavardė; gimimo data ir vieta; įrašymo į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą pagrindas; vaiko gyvenamoji vieta (globos (rūpybos) vieta); informacija apie vaiko kilmę, socialinę aplinką, šeimos istoriją; vaiko sveikatos būklė; specialūs vaiko poreikiai). Jūs, su vaiko globėju (rūpintoju) iš anksto suderinę laiką ir datą, turėsite teisę susipažinti su Tarnybos informaciniame rašte nurodytu vaiku.
 • Savo sutikimą ar atsisakymą įvaikinti pasiūlytą vaiką Vaiko teisių apsaugos skyriui raštu turėsite pateikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo informacinio rašto apie galimą įvaikinti vaiką išsiuntimo dienos. Jei Jūs nesutiksite įvaikinti pasiūlyto galimo įvaikinti vaiko, turėsite nurodyti konkrečius nesutikimo motyvus.
 • Vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs Jūsų sutikimą ar motyvuotą atsisakymą įvaikinti vaiką, per 3 darbo dienas apie tai raštu informuos Tarnybą. Pažymėtina, jog šeima, pateikusi motyvuotą atsisakymą dėl parinkto vaiko, laukia kito galimo įvaikinti vaiko pasiūlymo pagal šeimos nurodytą lūkestį vaikui.

Atkreipiame dėmesį, kad galimo įvaikinti vaiko pasiūlymo trukmė priklauso nuo to, kokius lūkesčius turėsite dėl pageidaujamo įvaikinti vaiko (amžius, lytis, sveikatos būklė, vaiko biologinių tėvų gyvenimo būdas, turimos priklausomybės, psichinės sveikatos sutrikimai bei protiniai gebėjimai, kelintas vaikas, gimęs šeimoje ar kt.) ir jų skaičiaus. Taip pat įtakos turi ir tai, kokie vaikai (amžius, sveikatos būklė, jo tėvų sveikatos būklė, socialinė kilmė ir kt.) yra įrašyti į Galimų įvaikinti vaikų apskaitą.

Aštuntas žingsnis. Teisminis procesas dėl įvaikinimo

 • Esant Jūsų sutikimui įvaikinti pasiūlytą vaiką, Jūs turite kreiptis į vaiko ar savo gyvenamosios vietos apylinkės teismą su pareiškimu dėl įvaikinimo. Kartu su pareiškimu turėsite pateikti tuos pačius dokumentus, kokius teikėte Vaiko teisių apsaugos skyriui. Visos reikiamos pažymos turi būti išduotos ne ankščiau kaip prieš 12 mėnesių iki dokumentų gavimo teisme dienos. Teikdami teismui pareiškimą įvaikinti vaiką, privalėsite pridėti sumokėto žyminio mokesčio kvitą.
 • Išvadą byloje dėl įvaikinimo teiks Jūsų ir vaiko gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyrius ir Tarnyba. Išvados nėra tapačios. Į bylą taip pat bus įtraukiamas vaiko globėjas (globos įstaiga), kuris teiks atsiliepimą įvaikinimo byloje.
 • Jūsų dalyvavimas teismo posėdyje yra būtinas. Teismo posėdis yra uždaras. Teismo posėdžio metu bus nagrinėjama ir vertinama, ar tinkamai įvykdyta ikiteisminė įvaikinimo procedūra, ar įvaikintojai atitinka jiems keliamus reikalavimus ir tinkamai pasirengę įvaikinti, ar įvaikinimas atitinka įvaikinamo vaiko geriausius interesus. Teismo sprendimas dėl įvaikinimo įsiteisėja po 30 dienų, jeigu sprendimas nėra apskundžiamas apeliacine tvarka. Paduoti apeliacinį skundą turi teisę tik byloje dalyvaujantys asmenys, t. y. pareiškėjai, įvaikinamo vaiko globėjas ir kiti suinteresuoti asmenys, jei tokie dalyvavo Jūsų byloje. Apie įvaikinimo bylos nagrinėjimą vaiko biologiniams tėvams nėra pranešama.
 • Įsiteisėjus teismo sprendimui dėl įvaikinimo ar sprendimą leidus vykdyti skubiai, dėl naujo vaiko gimimo liudijimo Jūs turite kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigą, užregistravusią vaiko gimimą.

Paprastai įvaikinimo bylos nagrinėjimas teisme baigiamas ir sprendimas dėl įvaikinimo priimamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pareiškimo priėmimo dienos. Išimtiniais atvejais, kai tai būtina dėl vaiko interesų, šis terminas gali būti pratęstas.

Kita naudinga informacija

Socialinės garantijos

Kiekvienam įvaikintam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio – (418 Eur) vienkartinė išmoka. Vienkartinė išmoka įvaikintam vaikui skiriama, jei dėl jos buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko įvaikinimo dienos pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą į Savivaldybės administracijos atitinkamos seniūnijos Socialinės paramos skyriaus specialistus. Išmoka įvaikintam vaikui neskiriama sutuoktinio vaikui, kurį įvaikino kitas sutuoktinis.

Vaiko priežiūros atostogos

Pagal šeimos pasirinkimą motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), senelei, seneliui arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, taip pat asmeniui, paskirtam vaiko globėju, suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Atostogas galima imti visas iš karto arba dalimis. Asmenys, turintys teisę gauti šias atostogas, gali jas imti pakaitomis.

Pagal šeimos pasirinkimą įmotei ar įtėviui yra suteikiama galimybė gauti 3 mėnesių atostogas vaikui prižiūrėti įvaikinus vyresnius nei 3 metų vaikus ir per šį laikotarpį gauti motinystės (tėvystės) pašalpą.

Per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (skubaus vykdymo atveju – per vieną mėnesį nuo sprendimo vykdymo pradžios) dienos pagal šeimos pasirinkimą įmotei ar įtėviui, išskyrus atvejus, kai įvaikintas sutuoktinio vaikas arba kai įmotei (įtėviui) tam pačiam vaikui prižiūrėti jau buvo suteiktos atostogos, suteikiamos 3 mėnesių atostogos vaikui prižiūrėti.

Įvaikinto vaiko patekimas į ikimokyklinio ugdymo įstaigą

Kai kuriose savivaldybėse įvaikintiems vaikams teikiama pirmenybė, užrašant juos į darželį. Dėl tokios galimybės prašome teirautis gyvenamosios vietos savivaldybėje arba kreiptis į Vaiko teisių apsaugos skyrių.

Daugiau informacijos rasite

Dėl kylančių klausimų apie įvaikinimą galite kreiptis į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Daugiau informacijos apie įvaikinimą galima rasti interneto svetainės www.vaikoteises.lt, skiltyje „Įvaikinimas“.

Taip pat kviečiame apsilankyti interneto svetainės www.vaikoteises.lt skiltyje „Įdomu / Įvaikinimas“.

Informacijos apie pagalbą įtėviams pagal gyvenamąją vietą (GIMK, Vaiko teisių apsaugos skyriaus, įstaigų, teikiančių socialinės paramos bei socialines paslaugas, psichologo, psichiatro bei kitas paslaugas kontaktus) galima rasti interneto svetainėjewww.vaikoteises.lt esančiame Informacijos apie pagalbą globėjams ir įtėviams žemėlapyje.

Nuoroda į šaltinį:

Reitingas: 0