Išmokos asmeniui, pasibaigus jam nustatytai globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo

Raktažodžiai: emancipacija skirti pilnametystė santuoka globa (rūpyba) išmoka

Asmeniui, pasibaigus jam nustatytai globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo:

 • skiriama 75 bazinių socialinių išmokų dydžio (2850 Eur) vienkartinė išmoka įsikurti. Ši išmoka grynaisiais pinigais neišmokama, išskyrus atvejus, kai lieka nepanaudota mažesnė negu 1 bazinės socialinės išmokos dydžio išmokos dalis, kuri gali būti išmokama grynaisiais pinigais pačiam išmokos gavėjui.

 • Vienkartinė išmoka įsikurti gali būti panaudota būstui (gyvenamosioms patalpoms) pirkti, sumokėti daliai paskolos būstui statyti arba pirkti, būsto nuomai, mokesčiams už nuomojamojo ar nuosavybės teise turimo būsto komunalines paslaugas, būstui remontuoti ar rekonstruoti, baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, vienam asmeniniam kompiuteriui įsigyti, studijų ir neformaliojo švietimo kainai padengti, mokymosi priemonėms įsigyti, žemės sklypui įsigyti, mokamų sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti.  Išmoka turi būti panaudota per 24 mėnesius nuo sprendimo skirti išmoką priėmimo dienos.

Vienkartinė išmoka įsikurti neskiriama ir nemokama:

1.  jeigu asmuo yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą)  valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje;

2.  jeigu asmuo  yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam LR baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, - kol neišnyksta nurodytos aplinkybės;

3.  jeigu vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos.

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti:

1. prašymas;  
2. asmens tapatybės dokumentas; 
3. dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą;
4. kt. dokumentai, pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes (žr. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai).

 • Kas mėnesį mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (152 Eur)globos (rūpybos) išmoka, jeigu šis asmuo toliau mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant akademinių atostogų laikotarpį), taip pat tuo atveju, kai yra mirę pilnamečio asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų), mokymosi laikotarpiu, bet ne ilgiau, kaip iki asmeniui sukanka 24 metai. Ši išmoka neskiriama ir nemokama asmenims, daugiau kaip du kartus įstojusiems į tos pačios mokyklų grupės mokyklą.

 • Kai asmuo gauna našlaičio pensiją ir (arba) periodinę išmoką jo išlaikymui, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp 4 bazinių socialinių išmokų dydžių ir šių išmokų dydžio.

 • Jeigu asmuo yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje, jam skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio (76 Eur) išmoka per mėnesį.

 • Gaunantis globos (rūpybos) išmoką asmuo turi teisę gauti stipendiją pagal mokymosi rezultatus, socialinę stipendiją, vadovaujantis Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašu (Žin., 2009,  Nr.158 -7187).

 • Dokumentai, reikalingi išmokai gauti:
 • prašymas;  
  2. asmens tapatybės dokumentas; 
  3. dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą;
  4. mokyklos pažyma apie tai, kad asmuo mokosi, jei šių duomenų nėra registruose ir valstybės informacinėse sistemose;
  5. kt. dokumentai, pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes (žr. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai).

Reitingas: 0