Kas yra šeimyna?

Raktažodžiai: globotinis (rūpintinis) globa (rūpyba) šeimyna vaikas

Tėvų globos netekusiam vaikui gali būti nustatyta globa šeimynoje.

Šeimyna – teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. 

Šeimyna globoja šešis ir daugiau vaikų (bendras vaikų skaičius šeimynoje su savais vaikais – ne daugiau kaip dvylika vaikų) šeimos aplinkoje. Bendras vaikų skaičius gali būti didesnis, kai broliai ir seserys neišskiriami, arba mažesnis, jeigu globojamas vaikas su negalia. 

Reitingas: 0