Kokie asmenys negali savanoriškai globoti vaiką

Raktažodžiai: svečiavimasis savanoriška globa globėjas vaikas

Vaiką draudžiama išleisti laikinai svečiuotis pas asmenį, kuris: 

1. negali būti skiriamas vaiko globėju (rūpintoju) ar įvaikintoju Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.210 ir 3.269 straipsniuose nustatytais pagrindais: 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.210 str. 4 d. nurodo, kad įvaikintojai negali būti asmenys, teismo pripažinti neveiksniais ar ribotai veiksniais, asmenys, kuriems yra ar buvo apribota tėvų valdžia, buvę vaiko globėjai (rūpintojai), jei globa (rūpyba) panaikinta dėl jų kaltės. 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.269 str. nurodo, kad vaiko globėju (rūpintoju) negali būti skiriamas asmuo: 
1) neturintis dvidešimt vienų metų, išskyrus atvejus, kai globoti pageidauja artimasis giminaitis; 
2) pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu; 
3) nuo kurio buvo atskirtas vaikas; 
4) buvęs įtėviu (įmote), jeigu jo tėvų valdžia buvo apribota dėl to, kad įtėvis (įmotė) netinkamai atliko savo pareigas arba jis buvo atskirtas nuo vaiko; 
5) jeigu anksčiau jo, kaip vaiko globėjo (rūpintojo), įgaliojimai buvo nutraukti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.246 straipsnyje numatytais pagrindais; 
6) teistas už tyčinius nusikaltimus; 
7) sulaukęs šešiasdešimt penkerių metų arba vyresnis, išskyrus artimąjį giminaitį, jei jis nori laikinai globoti jaunesnį kaip dešimties metų vaiką; 
8) sergantis chronišku alkoholizmu, narkomanija, psichinėmis ar kitomis ligomis, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija. 

2. įrašytas į socialinės rizikos šeimų, išskyrus vaiko tėvus, apskaitą.

Reitingas: 0