Teisinė informacija

KONVENCIJOS
 


Konvencija dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=42261&p_query=&p_tr2=


Europos konvencija dėl sprendimų, susijusių su vaikų globa, pripažinimo ir vykdymo bei vaikų globos atnaujinimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=197962&p_query=&p_tr2=


KODEKSAI
 
 
 
 
ĮSTATYMAI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUTARTYS